Opis projektu

3DSAR – Trójwymiarowe obrazowanie radarowe z syntetyczną aperturą wykorzystujące optymalizowaną, złożoną trajektorię ruchu nośnika radaru

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/19/N/ST7/01506)

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody uzyskiwania trójwymiarowych (3D) zobrazowań radarowych z syntetyczną aperturą (ang. Synthetic Aperture Radar, SAR) przeznaczonej do wybranych obszarów powierzchni ziemi (ang. Regions of Interest, ROI). W odróżnieniu od znanych technik obrazowania 3D zaproponowana metoda zakłada wykorzystanie radaru z jedną anteną odbiorczą oraz trajektorii ruchu nośnika radaru dopasowanej do ROI.

Projekt uwzględnia opracowanie metody wyznaczania trajektorii, metody trójwymiarowego obrazowania SAR oraz metody poprawy jakości uzyskanego zobrazowania.

Projekt obejmuje opracowanie modelu analitycznego i numerycznego oraz przeprowadzenie symulacji, natomiast planowane jest również przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem bezzałogowej platformy latającej.

Zapraszam do zapoznania się z dziennikiem projektu w portalu ResearchGate!

Wyznaczenie trajektorii

Pierwszym etapem jest wyznaczenie trajektorii ruchu nośnika radaru. Trajektoria musi być dopasowana do ROI, a ponadto wyznaczana jest w oparciu o:

– parametry radaru

– założoną rozdzielczość zobrazowania

– parametry ruchu nośnika radaru

Obrazowanie SAR

Obrazowanie polega na przelocie nośnika radaru po zadanej trajektorii i emitowanie impulsów sondujących z zadaną częstotliwością powtarzania. Echo każdego impulsu jest rejestrowane wraz z dokładną pozycją nośnika radaru w przestrzeni. Następnie impulsy są składane metodą Backprojection w celu uzyskania trójwymiarowego zobrazowania.

Poprawa jakości zobrazowania

Ze względu na niecałkowite wypełnienie przestrzeni falowej uzyskane zobrazowanie cechuje się wysokim poziomem listków bocznych. Poziom ten obniża się z wykorzystaniem algorytmu 3D SL0 bazującego na Compressive Sensing.